Patriarchal Encyclical Concerning the Date of Easter (Syriac)

ܡܢܝܢܐ: 405/2021

 ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ

ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ

ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ

ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄

 

  ܒܽܘܪܟܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܶܦܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ܆ ܘܟܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܡܝܰܩܪܐ. ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܩܳܒܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:

ܒܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܒܪܺܝܫܳܢܽܘܬܰܢ ܒܒܶܝܬ ܡܩܳܡܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܝܐ ܒܥܛܫܐܢܗ ܒܠܒܢܢ ܡܢ 22 ܘܰܥܕܰܡܐ ܠـ 26 ܚܙܺܝܪܳܢ 2021܆ ܕܪܰܫܢܰܢ ܠܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܐ ܕܰܐܣܺܝܪ̈ܳܢ ܒܪܳܥܝܽܘܬܐ ܘܛܶܟ̈ܣܳܝܳܬܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܐ܆ ܘܰܠܝܽܘܬܪܳܢܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܫܳܪ̈ܟܳܢ.

ܥܰܡ ܢܣܺܝܒܽܘܬ ܐܶܓܪ̈ܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܕܰܛܥܺܝ̈ܢܳܢ ܒܥܳܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܐ ܐܳܪ̈ܬܳܕܽܘܟܣܳܝܳܬܐ ܕܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ܆ ܕܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܝܳܕܐ ܕܣܺܝܩܽܘܡ ܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܐ܆ ܒܰܪܕܪܺܝܫ ܒܰܚܶܢܢܰܢ ܒܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܠܰܨܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܗܪܰܓܘ ܕܶܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ ܠܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܡܶܛܽܠ ܬܽܘܪܳܨ ܣܽܘܪܓܳܕܐ ܝܽܘܠܝܰܢܳܝܐ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܨܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܐܰܣܺܝܪܐ ܗ̱ܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܰܡܡܰܠܠܽܘܬ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܘܰܒܣܽܘܪܓܳܕܐ ܡܬܰܪܨܐ. ܚܰܘܺܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܠܰܡ ܥܺܕܬܰܢ ܡܛܰܝܰܒܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܰܡܚܰܓܳܝܽܘ ܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܒܣܺܝܩܽܘܡܐ ܕܡܶܬܬܰܘ̈ܝܳܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܺܕ̈ܳܬܐ܆ ܠܦܽܘܬ ܦܽܘܣܩܳܢܐ ܕܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܫܢܰܬ 1981܆ ܟܰܕ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܫܰܪܰܪܢܰܢ ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܝܶܐ ܘܠܽܘ̈ܡܳܕܶܐ ܕܥܰܡ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܕܰܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܠܦܽܘܣܩܳܢܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ.

ܡܶܟܺܝܠ܆ ܗܪܰܓܢܰܢ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܠܪܶܢܝܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܗܰܘ ܕܢܶܣܬܡܶܟ ܥܰܠ ܣܽܘܪܓܳܕܐ ܡܬܰܪܨܐ (ܓܪܝܓܘܪܝܢܐ) ܒܥܺܕܬܰܢ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܚܰܓ̈ܶܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܺܕ̈ܬܳܢܳܝܶܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܢܚܰܓܶܐ ܠܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܥܰܡ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܐ ܘܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܰܢ ܒܗܶܢܕܽܘ ܘܒܰܐܡܶܝܪܟܐ ܠܰܐܛܺܝܢܳܝܬܐ. ܘܪܶܢܝܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܪܰܓܢܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܢܰܦܶܣ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܰܢ ܒܡܰܥܪܒܐ ܕܰܢܚܰܓܽܘܢ ܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܠܦܽܘܬ ܣܽܘܪܓܳܕܐ ܡܰܥܪܒܳܝܐ ܡܬܰܪܨܐ ܟܰܕ ܒܢ̈ܰܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܡܰܕܢܚܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܠܦܽܘܬ ܣܽܘܪܓܳܕܐ ܡܰܕܢܚܳܝܐ.

ܒܳܬܰܪ ܗܪܽܘܓܝܐ ܩܰܛܺܝܢܐ ܕܰܨܒܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܒܐ ܘܪܳܥܝܐ ܕܰܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܥܳܢ̈ܶܗ܆ ܦܣܰܩܢܰܢ ܕܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܪ̈ܶܢܝܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܐ ܡܶܛܽܠ ܨܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܰܒܥܰܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܥܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܐ ܕܰܢܟܰܢܫܽܘܢ ܪ̈ܶܢܝܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܡܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܰܢܛܰܝܒܽܘܢ ܬܰܫܪܳܪܐ ܓܡܺܝܪܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܒܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܕܩܳܕܡܐ.

ܡܶܟܺܝܠ: ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܫܽܘ̈ܘܫܳܛܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܰܢܓܰܪܶܓ ܠܟܽܘܢ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܰܡܥܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ ܒܰܨܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܟܰܕ ܣܰܒܪܐ ܩܢܶܝܢܰܢ ܕܢܶܬܡܨܶܐ ܕܢܶܬܶܠ ܦܽܘܣܩܳܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܒܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ ܕܩܳܕܡܐ ܠܦܽܘܬ ܣܽܘܟܳܝܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ.

ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܪܰܝܡܐ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܰܢܒܰܪܶܟ ܦܽܘܠܚܳܢܰܢ ܕܡܶܛܽܠ ܡܽܘܠܳܝ ܒܥܳܬܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ (ܚܙܝ ܝܘܚܢܢ 17: 21). ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܡܳܪܝܐ ܕܰܢܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܒܚܽܘܠܡܳܢܐ ܛܳܒܐ܆ ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܡܺܝܢ. ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ

ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܢ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ – ܣܘܪܝܐ

ܒܝܘܡ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܕܬܡܘܙ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܒܟܐ
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܬܡܝܢܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ

This slideshow requires JavaScript.